Rada Rodziców

W dniu 27 września 2021 roku Rada Rodziców uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny na lata szkolne 2021/22-2023/24.

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrektora szkoły Kalendarz roku szkolnego 2021/22, w tym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły poinformował Radę Rodziców, że Szkoła jest przygotowana do ewentualnego zdalnego nauczania na platformie Office 365 w aplikacji MS Teams. Każdemu uczniowi zostało założone konto, a dane logowania zostaną udostępnione uczniom na początku października.

W zebraniu rodziców uczestniczyła też przedstawicielka  EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. w Warszawie, Pani Urszula Kadłubowska, która przybliżyła Rodzicom ofertę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu psychicznego.

W imieniu własnym i społeczności szkolnej składam podziękowanie rodzicom i gościom, którzy uczestniczyli w pierwszym tegorocznym zebraniu.

Dyrektor