Ważne terminy w związku z klasyfikacją roczną / końcową – 2022/23

 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej / końcowej.19.czerwca 2023
 Zebranie zespołu wychowawczego w sprawie analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów w związku z klasyfikacją roczną / końcową.12. czerwca 2023
 Na miesiąc przed (…) rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów, natomiast wychowawca klasy jego rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych15–17.maja 2023
 Na tydzień przed (…) rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia     i  jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego (…) rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej (…) rocznej ocenie zachowania.do
12.czerwca 2023

Patrz: Cały harmonogram