Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny
Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach
na lata szkolne 2021/22—2023/24

(wybrane fragmenty)

 1. Podstawowym założeniem Programu wychowawczo-profilaktycznego jest budowanie pomostu między edukacją i wychowaniem, a także zintegrowanie oddziaływań wychowawczych oraz profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w spójną całość. W efekcie Program wychowawczo-profilaktyczny powinien stanowić punkt wyjścia do podejmowania spójnych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, które przynoszą korzyść całej społeczności szkolnej.
 2. Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na rozumieniu profilaktyki i wychowania jako procesu zmierzającego do:
  1. wspierania pełnego rozwoju uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
  2. do wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, przepisów sanitarnych w związku z Covid19, ze skutkami zdalnego nauczania dla zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.

Wizja szkoły

 1. Szkoła w swej pracy wychowawczej uwzględnia właściwy rozwój młodego człowieka obejmujący sferę intelektualną, emocjonalną, fizyczną i duchową.
 2. Działania wychowawcze skierowane na wszystkich uczniów są spójne z celami i zadaniami Szkoły zawartymi w Statucie.
 3. Realizacja zadań wychowawczych łączących zamierzenia Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku, a jej efektem jest kształtowanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
 4. Współpraca z pracodawcami w zakresie wspólnego tworzenia kręgosłupa moralnego i etycznego ucznia szkoły, odpowiedzialnego pracownika na stanowisku pracy.
 5. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wykazują zainteresowanie postępami dziecka w nauce, znają swoje obowiązki i prawa.

Szkoła jako środowisko ma za zadanie:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 2. Wszechstronny rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości.
 3. Kształtowanie umiejętności i predyspozycji zawodowych.
 4. Współpraca z rodzicami.
 5. Współpraca z pracodawcami.
 6. Kontakty i współpraca ze środowiskiem, wymiana międzynarodowa.
 7. Wychowanie zdrowotne, proekologiczne, bhp.
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży od nikotyny, alkoholu, hazardu i narkotyków.
 9. Wychowanie do życia w rodzinie.
 10. Budowanie właściwego wizerunku szkoły.

Podejmując zadania wychowawcze, Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach kładzie szczególny nacisk na następujące wartości:

 1. Patriotyzm i duma z dorobku pokoleń.
 2. Szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego.
 3. Więzi rodzinne i narodowe.
 4. Poszanowanie godności człowieka.
 5. Odpowiedzialność i współczucie.
 6. Uczciwość, konsekwencja, lojalność, tolerancja.

Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną w dniu 27 września 2021 r.

Link do całego tekstu Programu wychowawczo-profilaktycznego.