Programy nauczania

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolego przedstawione przez nauczycieli:

1. Programy nauczania do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na lata szkolne 2021/22 – 2023/24 dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2021/22 rozpoczęli naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia:

2. Program nauczania do zajęć edukacyjnych „Wiedza o społeczeństwie” z zakresu kształcenia ogólnego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli naukę w branżowej szkole I st. w roku szkolnym 2019/20, a w roku szkolnym 2021/22 kontynuują naukę w klasie III.

W szkolnym zestawie programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego uwzględniona jest całość podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla branżowej szkoły I stopnia.


Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach z dnia 31. sierpnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania na lata szkolne 2021/22-2023/24.

Dyrektor