Rekrutacja 2022/23

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna  od
16 maja 2022
do
20 czerwca 2022
do godz. 15:00.
od
2 sierpnia 2022
do
4 sierpnia 2022
do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod
24 czerwca 2022 r
do
13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
X
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okolicznoścido
13 lipca 2022 r.
do
04 sierpnia 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  do
20 lipca 2022 r.
do
12 sierpnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych21 lipca 2022 r.
o godz. 10.00
16 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawyod
16 maja 2022 r. do
13 lipca 2022 r.
od
2 sierpnia 2022 r. do
4 sierpnia 2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy   od
21 lipca 2022
do
29 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
    od
16 sierpnia 2022 do
19 sierpnia 2022 do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  1 sierpnia 2022 o godz. 10:00  22 sierpnia 2022 o godz. 10:00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole1 sierpnia 2022 do godz. 14.3022 sierpnia 2022 do godz. 14:30
Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.  2 sierpnia 2022  23 sierpnia 2022
Możliwość wystąpienia – rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia do 4 sierpnia 2022 do 25 sierpnia 2022
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 7 ustawy w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzeniado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Możliwość wniesienia – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzeniado 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 9 ustawy w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzeniado 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły