RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach ul. Pałacowa 24  ,17-300 Siemiatycze tel. 539 694 520

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: zsz_siemiatycze@wp.pl   oraz pod numerem telefonu  539 694 520

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;

 6. Osoby, , których dane dotyczą, mają prawo do:
  a)  dostępu do swoich danych osobowych
  b)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  c)  żądania usunięcia danych, gdy:
  –  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  d)  żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoby te kwestionują prawidłowość danych

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;

 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

 3. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.