Rekrutacja 2024/25

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24
Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okolicznoścido 10 lipca 2024 r.do 29 lipca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 lipca 2024 r. o godz. 10.006 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawyod 13 maja 2024 r. do 17 lipca 2024 r.od 23 lipca 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawydo 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22 lipca 2024 r. o godz. 10:0012 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00
Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną danej szkoły ponadpodstawowej informacji– o liczbie wolnych miejsc w tej szkole – w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty22 lipca 2024 r. do godz. 14.3012 sierpnia 2024 r. do godz. 14:30
Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych23 lipca 2024 r.13 sierpnia 2024 r.
Możliwość wystąpienia – rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawydo 25 lipca 2024 r.do 16 sierpnia 2024 r.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 7 ustawydo 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Możliwość wniesienia – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawydo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 9 ustawydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dokumenty do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Deklaracja zgody.
Podanie o przyjęcie do szkoły oraz deklarację zgody należy składać w sekretariacie szkoły w budynku ZDZ, ul. Pałacowa 24 (I piętro, pokój11) w godz. 8.00-15.00

Pracodawcy na rok szkolny 2023/24 – prezentacja .pdf