Wojsko Polskie

24. listopada 2021 r. uczniowie klasy I naszej Szkoły pod opieką p. Rafała Karolczuka, nauczyciela wychowania fizycznego, uczestniczyli w pokazie sprzętu wojskowego w Siemiatyczach.

W ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej pod kryptonimem TUMAK -21 Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej wspólnie ze  Starostą Siemiatyckim Markiem Boblem zaprosili społeczność powiatu siemiatyckiego na pokaz sprzętu jednostki wojskowej jak również pokaz wyposażenia indywidualnego żołnierza 20 Brygady, które odbyły się dziś przed siemiatyckim starostwem.

Żołnierze zaprezentowali mieszkańcom swój najnowszy sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Wszyscy chętni mieli możliwość dotknięcia pojazdów wojskowych, które dotychczas oglądają zazwyczaj na ekranach telewizorów.” Czytaj dalej..

Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę!

Uczniowie naszej Szkoły pod kierunkiem p. Rafała Karolczuka, nauczyciela wychowania fizycznego, złożyli hołd bohaterom, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.

Jed­na jest Pol­ska, jak Bóg je­den w nie­bie,
Wszyst­kie me siły jej skła­dam w ofie­rze
Na całe ży­cie, któ­re wzią­łem z Cie­bie,
Cały do Cie­bie, Oj­czy­zno, na­le­żę.

Twych wiel­kich mę­żów przy­kład do­sko­na­ły,
Twych bo­ha­te­rów wiel­bię świę­te ko­ści,
Wie­rzę w Twą przy­szłość peł­ną wiel­kiej chwa­ły,
Po­tę­gi, do­bra i spra­wie­dli­wo­ści.

Wiem, że nie ucisk i chci­we pod­bo­je,
Lecz wol­ność lu­dów szła pod Two­im zna­kiem,
że nie ma dzie­jów pięk­niej­szych niż Two­je
I więk­szej chlu­by niź­li być Po­la­kiem.

Je­stem jak żoł­nierz na wszyst­ko go­to­wy
I jak w Oj­czyź­nie, tak i w ob­cym kra­ju
Czu­wam i strze­gę skar­bu pol­skiej mowy,
Pol­skie­go du­cha, pol­skie­go zwy­cza­ju.

Z na­ro­dem pol­skim na za­wsze zwią­za­ny
O każ­dej chwi­li to samo z nim czu­ję,
Do wspól­nej wiel­kiej przy­szło­ści we­zwa­ny
Wszyst­kim Po­la­kom bra­ter­stwo ślu­bu­ję.
.
Jan Lechoń „Hymn Polaków na obczyźnie”

11 listopada – Dzień Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Obchodzone w II RP, formalnie świętem państwowym ustanowione w 1937, od 1939 nieobchodzone, przywrócone w roku 1989. 

Dzień Wszystkich Świętych – jako Święto Narodowe w Polsce.

W Polsce 1. i 2. listopada to święta bardzo uroczyste. Ludzie odwiedzają groby zmarłych krewnych wraz z całymi rodzinami. Polska tradycja wymaga zapalenia świeczki na grobach bliskich jak i dalekich krewnych. Zgodnie ze zwyczajem odwiedzane są również groby, które zostały zapomniane. Dodatkowo nabożeństwa odbywają się na cmentarzach. Poza aspektem religijnym 1. i 2. listopada to także dni Pamięci Narodowej dla Polaków. Z tego powodu praktycznie na każdym odkrytym grobie żołnierza zapala się świece: na grobach powstańczych, na grobach polnych i leśnych, gdzie pochowani są bezimienni żołnierze. W miejscach egzekucji i w miejscach upamiętniających zabitych żołnierzy i cywilów we wszystkich wojnach. Świece zapala się również w kwaterach żołnierzy cmentarnych oraz na grobach osób szczególnych zasług dla Polski i jej kultury.https://www.polskatradycja.pl/

Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu, którzy codzienną pracą i w niemałym trudzie troszczą się o rozwój duchowy, intelektualny i zawodowy młodego pokolenia Polaków. Życzenia kieruję do Nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach oraz do wszystkich Pracodawców – Mistrzów, dzięki którym młodzież przygotowuje się do odpowiedzialnych zadań zawodowych na różnych stanowiskach pracy.

Serdeczne podziękowania za trud wychowawczy kieruję pod adresem Rodziców, którzy są pierwszymi Nauczycielami i Przewodnikami na ścieżkach życia.

Dyrektor Szkoły, Alfred Bajena

Dzień Edukacji Narodowej, zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie. Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

List Ministra Edukacji i Nauki

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

Rada Rodziców

W dniu 27 września 2021 roku Rada Rodziców uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny na lata szkolne 2021/22-2023/24.

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrektora szkoły Kalendarz roku szkolnego 2021/22, w tym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły poinformował Radę Rodziców, że Szkoła jest przygotowana do ewentualnego zdalnego nauczania na platformie Office 365 w aplikacji MS Teams. Każdemu uczniowi zostało założone konto, a dane logowania zostaną udostępnione uczniom na początku października.

W zebraniu rodziców uczestniczyła też przedstawicielka  EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. w Warszawie, Pani Urszula Kadłubowska, która przybliżyła Rodzicom ofertę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu psychicznego.

W imieniu własnym i społeczności szkolnej składam podziękowanie rodzicom i gościom, którzy uczestniczyli w pierwszym tegorocznym zebraniu.

Dyrektor

Pomoc psychologa i psychoterapeuty w ramach NFZ

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, jest „zapewnienie   wsparcia   psychologiczno-pedagogicznego,   szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa”.

W dniu 20 września 2021 roku nasza Szkoła zawarła porozumienie o współpracy z EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. w Warszawie, której jednostką organizacyjną jest m.in. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach, ul. 11 listopada 73″.

Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia uczniom i uczennicom oraz personelowi Szkoły skorzystania z usług świadczonych przez Podmiot leczniczy, tj. Poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach w ramach realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych i są całkowicie bezpłatne dla uczestników / odbiorców. (zobacz plakat)

Zapraszam uczniów i Rodziców do zainteresowania się tą propozycją.

Więcej informacji uzyskają Państwo na zebraniu Rodziców w dniu 27 września 2021 r.

Dyrektor