Informacja dla uczniów klasy III

Informacja dotyczy uczniów, którzy będą zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Młodociany pracownik będący uczniem III klasy branżowej szkoły I  stopnia odbywający praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego za pośrednictwem Cechu do dnia 06.03.2023r.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w Cechu.

Cech Rzemiosł Różnych w Siemiatyczach czynny jest: od godz. 12.00 do 14.00

tel. (85) 655 21 71