UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami., zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany przez ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu,za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.