KONSULTACJE

OD 1 CZERWCA 2020 R./PONIEDZIAŁEK/ W BUDYNKU SZKOŁY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ KONSULTACJE DLA UCZNIÓW ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

1.W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY – KONSULTACJE GRUPOWE WEDŁUG HARMONOGRAMU ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ. /W GRUPIE MOŻE BYĆ DO 12 OSÓB/. NA OKREŚLONY DZIEŃ I GODZINĘ MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ W SZKOLE LUB TELEFONICZNIE.

2.KONSULTACJE INDYWIDUALNE – UCZEŃ UMAWIA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NAUCZYCIELEM /TELEFONICZNIE LUB E-MAILOWO/ NA OKREŚLONY DZIEŃ I GODZINĘ.

3.W KONSULTACJACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY MAJĄ PROPONOWANE OCENY NDST, NIEKLASYFIKOWANIE ORAZ CI, KTÓRZY NIE ROZUMIEJĄ OMAWIANYCH TEMATÓW LUB CHCĄ POPRAWIĆ OCENĘ PROPONOWANĄ PRZEZ NAUCZYCIELA,

4.UCZNIOWIE PRZYCHODZĄCY NA KONSULTACJE DEKLARUJĄ NA PIŚMIE UCZESTNICTWO W DANYCH ZAJĘCIACH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW,

5 NA KONSULTACJE PRZYCHODZĄ UCZNIOWIE ZDROWI. JEŚLI UMÓWIŁEŚ SIĘ NA KONSULTACJE, A NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ ZGŁOŚ TEN FAKT WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE DO NAUCZYCIELA LUB DO SZKOŁY. PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKUJ RĘCE I STOSUJ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH ZALECEŃ

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH:

PONIEDZIAŁEK

GODZ,9.00 – B.LASKOWSKI -historia , geografia oraz E.JABCZYK -podstawy przeds.

GODZ. 10.00 – W.KOSIERADZKA – j.angielski D.BORKOWSKA-SIWIAK -chemia,fizyka

GODZ. 08.00 – W. WOLSZCZUK – biologia i informatyka

ŚRODA;

GODZ, 9.00 – J. WOŁKOWICZ – j. polski M.Rębisz – edb i wf

GODZ. 10.00 – I. SZAWKAŁO – matematyka W. KOSIERADZKA – j. angielski.

PANI MARTA RYCIUK – KONSULTACJE DLA UCZNIÓW -FRYZJERÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU / DO WYBORU/ W GODZ. 8.00 -14.00

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMUJEMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, ŻE DECYZJĄ MEN Z DNIA 24.04.2020 R. -przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty zostaje przedłużona do 24 maja 2020r. W naszej szkole nauczanie na odległość będzie kontynuowane w dotychczasowej formie

Informuję uczniów, że kursy przedmiotów zawodowych które rozpoczęły się 20.04.2020 w formie nauczania zdalnego będą kontynuowane, a nowe kursy będą w najbliższym czasie uruchamiane. Uczniowie objęci nauczaniem na tych kursach będą informowani przez wychowawców oraz przez ośrodki kursowe. Nauczanie zdalne na kursach jak i w szkole jest obowiązkowe a oceny uzyskane podczas tego nauczania będą podstawą do klasyfikacji i promocji. Brak udziału w zajęciach będzie podstawą do nieklasyfikowania.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP w dniu 9.04.2020 r. zarządzeń i zaleceń informuję, że:

1. Zajęcia dydaktyczne w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawców będą zawieszone do dnia 26.04.2020 r.

2. Od środy 15.04.2020 r. prowadzić będziemy nauczanie zdalne

– metody i środki pozostają bez zmian.

Zobowiązuję wszystkich uczniów do czynnego udziału w tych zajęciach i przesyłania wykonanych prac do oceny. Zobowiązuję nauczycieli do przesłania na ustalony adres ocen uzyskanych przez uczniów do dnia 26.04.20 w celu archiwizacji.

3. Informuję uczniów klasy I A i I B, że zdalne kursy przedmiotów zawodowych rozpoczną się 20.04.2020 do 15.05,2020 i będą prowadzone dla zawodów:

  • elektryk przez Ośrodek w Wyszkowie,
  • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych przez Ośrodek w Brodnicy.

Proszę uczniów uczących się w tych zawodach o kontakt z wychowawcami / po świętach/ w celu ustalenia formy pracy.

4.Przypominam wszystkim uczniom o zakazie wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej

NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ

Od 25 marca 2020 r. będziemy prowadzić kształcenie na odległość. Formy i metody pracy, sposób monitorowania postępów uczniów – ocenianie oraz formy, terminy i sposób konsultacji z nauczycielami będą podane uczniom wraz z przekazywanymi materiałami /np. przez stronę szkoły – zakładka nauka zdalna, przez facebooka. Nauka na odległość może być prowadzona przez cały tydzień. Uczniowie zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.. nie uczęszczają na zajęcia praktyczne. Zobowiązuję wszystkich uczniów do uczestnictwa w tej formie obowiązkowego kształcenia , wypełnianie poleceń i prac zadawanych przez nauczycieli oraz odsyłanie prac podlegających ocenie. Informację dotyczącą organizacji kształcenia przedmiotów zawodowych podamy po uzgodnieniu z ośrodkami prowadzącymi takie kursy / istnieje możliwość i prawdopodobieństwo również pracy na odległość/ Proszę,bądźcie w stałym kontakcie ze swoimi wychowawcami. Pamiętajcie, ZOSTAJEMY W DOMU i aktywnie wypełniamy swój dzień.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

TEMATY I ĆWICZENIA DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA FACEBOOKU ORAZ STRONIE SZKOŁY. PROSIMY O OBOWIĄZKOWE WYKONANIE POLECEŃ W ZESZYTACH PRZEDMIOTOWYCH, GDYŻ BĘDĄ ONE PODLEGAŁY OCENIE PO POWROCIE DO SZKOŁY.

INFORMUJEMY UCZNIÓW, IŻ NA STRONIE www.gov.pl/zdalnelekcje ZNAJDUJĄ SIĘ OPRACOWANIA WIELU TEMATÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA KLAS: IB, II i III ZACHĘCAMY DO SAMOKSZTAŁCENIA I POGŁĘBIANIA WIEDZY.

INFORMACJA DLA FRYZJERÓW

W związku z zamknięciem szkół od 16 do 25 marca zostają zawieszone zajęcia praktyczne w zakładzie fryzjerskim. Apelujemy do wszystkich uczniów o pozostanie w domach oraz o wykorzystanie tego czasu na samokształcenie.

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE POTRZEBNE I PRAWDZIWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ KORZYSTAJĄC ZE STRON INTERNETOWYCH : GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I MINISTERSTWA ZDROWIA ORAZ KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZNIÓW SZKOŁY W FORMIE KOMUNIKATÓW BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NASZEJ STRONIE.

UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami., zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany przez ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu,za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

KOMUNIKAT

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W SIEMIATYCZACH OD DNIA 12.03 -25.03.20

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH ZASAD.

CYBERPRZEMOC

W naszej szkole odbywają się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji asp.szt. Norbertem Szymczukiem na temat „Cyberprzemocy” Celem tych spotkań jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach jakie występują z niewłaściwego wykorzystania telefonów komórkowych, komputerów i internetu. Ważnym zagadnieniem było przypomnienie uczniom, że w przypadku gdy doznają przemocy w postaci znieważenia, zniesławienia, gróźb czy wykorzystania ich wizerunku w niewłaściwy sposób gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc.