Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących


W związku z przedłużającą się epidemią koronawirusa, a tym samym przedłużającym się zamknięciem szkół, przedłużone zostaje nauczanie zdalne, które trwa od 16 marca, a od 25 marca jako nauczanie obowiązkowe z koniecznością oceniania uczniów.

W związku z powyższym zobowiązuje nauczycieli do dalszego kontynuowania nauczania zdalnego zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu do chwili decyzji o powrocie uczniów do szkoły oraz do niezwłocznego opracowania i przekazania uczniom przedmiotowych zasad oceniania z nauczania zdalnego jak również do bieżącego oceniania uczniów i dokumentowania tych ocen.

Uzyskane przez uczniów cząstkowe oceny będą podstawą do wystawienia rocznych ocen co będzie równoznaczne z promowaniem do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

Siemiatycze 15.04.2020r

Dyrektor szkoły

Zdzisław Chodakowski

Drodzy Uczniowie, Rodzice

Pragnę przypomnieć iż od 25 marca rozpoczęliśmy formalnie naukę zdalną wraz z ocenianiem uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Tym samym przypominam iż każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach zobowiązany jest do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym do chwili podjęcia decyzji o powrocie do szkoły poprzez:

– aktywność specjalnie przygotowanych przez nauczycieli grupach edukacyjnych

– systematyczną pracę w wykonywaniu przekazywanych zadań.

Nauczyciele prześlą uczniom przedmiotowe zasady oceniania z nauczania zdalnego. Uzyskane przez uczniów cząstkowe oceny będą podstawą do wystawienia rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów co będzie równoznaczne z promowaniem do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

W związku z powyższym zobowiązuje uczniów do rzetelnego włączenia się w tryb nauczania zdalnego i wykonywania poleceń nauczycieli.

Siemiatycze, 15.04.2020r

Dyrektor szkoły

Zdzisław Chodakowski