Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu, którzy codzienną pracą i w niemałym trudzie troszczą się o rozwój duchowy, intelektualny i zawodowy młodego pokolenia Polaków. Życzenia kieruję do Nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach oraz do wszystkich Pracodawców – Mistrzów, dzięki którym młodzież przygotowuje się do odpowiedzialnych zadań zawodowych na różnych stanowiskach pracy.

Serdeczne podziękowania za trud wychowawczy kieruję pod adresem Rodziców, którzy są pierwszymi Nauczycielami i Przewodnikami na ścieżkach życia.

Dyrektor Szkoły, Alfred Bajena

Dzień Edukacji Narodowej, zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie. Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

List Ministra Edukacji i Nauki

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

Rada Rodziców

W dniu 27 września 2021 roku Rada Rodziców uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny na lata szkolne 2021/22-2023/24.

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrektora szkoły Kalendarz roku szkolnego 2021/22, w tym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły poinformował Radę Rodziców, że Szkoła jest przygotowana do ewentualnego zdalnego nauczania na platformie Office 365 w aplikacji MS Teams. Każdemu uczniowi zostało założone konto, a dane logowania zostaną udostępnione uczniom na początku października.

W zebraniu rodziców uczestniczyła też przedstawicielka  EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. w Warszawie, Pani Urszula Kadłubowska, która przybliżyła Rodzicom ofertę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu psychicznego.

W imieniu własnym i społeczności szkolnej składam podziękowanie rodzicom i gościom, którzy uczestniczyli w pierwszym tegorocznym zebraniu.

Dyrektor

Pomoc psychologa i psychoterapeuty w ramach NFZ

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, jest „zapewnienie   wsparcia   psychologiczno-pedagogicznego,   szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa”.

W dniu 20 września 2021 roku nasza Szkoła zawarła porozumienie o współpracy z EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. w Warszawie, której jednostką organizacyjną jest m.in. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach, ul. 11 listopada 73″.

Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia uczniom i uczennicom oraz personelowi Szkoły skorzystania z usług świadczonych przez Podmiot leczniczy, tj. Poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach w ramach realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych i są całkowicie bezpłatne dla uczestników / odbiorców. (zobacz plakat)

Zapraszam uczniów i Rodziców do zainteresowania się tą propozycją.

Więcej informacji uzyskają Państwo na zebraniu Rodziców w dniu 27 września 2021 r.

Dyrektor

Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice,

27. września 2021 r. (poniedziałek) odbędą się w Szkole zebrania z Rodzicami uczniów klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  • godz. 17.00 – 18.00 – zebranie ogólne rodziców uczniów klas I-III (sala gimnastyczna),
  • godz. 18.00 – 18.30 – zebranie z wychowawcami klas (sale lekcyjne),

Cel zebrania:

  1. Omówienie spraw wychowawczych.
  2. Omówienie wybranych aspektów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
  3. Sprawy różne.

Ze względu na wagę zagadnień, które będą omawiane w trakcie zebrań, proszę, by każdy uczeń był reprezentowany przynajmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Dyrektor, Alfred Bajena