Radosnych Świąt Wielkanocnych

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, Uczniom i ich Rodzicom, wszystkim Pracodawcom,
Zarządowi oraz Pracownikom Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
życzy
Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach

Plan lekcji – ul. Pałacowa 24

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią z dniem 01. kwietnia 2022 r. następuje zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży (będącym organem prowadzącym Szkołę) a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach dysponuje I piętrem budynku ZDZ, na ulicy Pałacowej 24.

Do zobaczenia w „nowej” szkole w dniu 04. kwietnia.

Proszę uczniów o zapoznanie się z planem lekcji.

Dyrektor

Z dniem 01. kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży uprzejmie informuje, że
z dniem 01. kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana lokalizacji Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach z dotychczasowego adresu ul. Pałacowa 10 na ul. Pałacową 24 (budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego.- naprzeciwko Starostwa Powiatowego).

W związku z trwającymi pracami organizacyjnymi związanymi z przeprowadzką, w dniach 21, 22, 23. marca 2022 r. nauka będzie się odbywała zgodnie z zasadami przedstawionymi na apelu w dniu 15. marca 2022 r.

Z przyczyn, o których mowa wyżej, w dniach 28, 29, 30. marca 2022 r. nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne, co oznacza, że będą to dni wolne od nauki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/22 przedstawiają się następująco:
– 02. listopada 2021 (wtorek),
– 28, 29, 30. marca 2022 r. (poniedziałek, wtorek, środa),
– 25. kwietnia 2022 r. (poniedziałek),
– 02. maja 2022 r. (poniedziałek).

Rodziców uczniów klas ósmych szkół podstawowych zainteresowanych nauką w naszej szkole informuję, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23 będzie odbywała się jak dotychczas. Jakiekolwiek „pogłoski” mówiące o „wygaśnięciu” szkoły nie są prawdziwe. Zmienia się jedynie lokalizacja.

Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ZAPEWNIA WSZYSTKIM UCZNIOM zainteresowanym zdobyciem zawodu, naukę w Szkole w roku szkolnym 2022/23.

Dyrektor Szkoły, Alfred Bajena

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2021

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.

INFORMACJA dla uczniów III klasy

Informacja dotyczy uczniów, którzy będą zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych.

Młodociany pracownik będący uczniem III klasy branżowej szkoły I  stopnia odbywający praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego za pośrednictwem Cechu do dnia 01 marca 2022r.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w Cechu. 

Cech Rzemiosł Różnych w Siemiatyczach czynny jest: od godz. 12.00 do 14.00

tel. (85) 655 21 71

Powrót do nauki stacjonarnej

Ogłaszamy 21 lutego jako definitywny koniec nauki zdalnej. Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli utrzymać tryb nauki stacjonarnej, aby dzieci mogły spokojnie się uczyć – podkreślił Minister Edukacji i Nauki podczas konferencji. – Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Zdalne nauczanie

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Ferie zimowe zimowe dobiegają końca i z dniem 07. lutego wracamy do „szkół” w formie zdalnego nauczania.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w tygodniowym planie lekcji, które wchodzą w życie z dniem 07. lutego 2022 r.

Nauczanie zdalne przebiegać będzie, jak dotychczas, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Nauczyciele będą planować lekcje (tematy lekcji) w kalendarzu aplikacji Teams, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uczniowie, którzy nie pamiętają loginu i hasła, zwracają się do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy z prośbą o przypomnienie.

Przypominam, że w grudniu 2021 r. każdy uczeń otrzymał na swoją skrzynkę pocztową w Outlook365 skrypt (instrukcję) obsługi karty Zadania. Proszę o odświeżenie zawartej w skrypcie „instrukcji obsługi”. Link do skryptu.

Ps. Nauczycieli proszę o odebranie informacji przesłanej dzisiaj przeze mnie na Państwa skrzynki pocztowe w Outlook365.

Dyrektor, Alfred Bajena

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r
  1. W dniach 10-12. stycznia 2022 r. uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli o ocenach przewidywanych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania za I semestr.

  2. W dniach 17-19. stycznia 2022 r. będzie możliwość (za zgodą i na warunkach ustalonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych) uzyskania oceny wyższej od przewidywanej.

  3. W dniu 20. stycznia 2022 r. odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej.

  4. Ferie zimowe: 24. stycznia – 06. lutego 2022 r.