KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMUJEMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, ŻE DECYZJĄ MEN Z DNIA 24.04.2020 R. -przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty zostaje przedłużona do 24 maja 2020r. W naszej szkole nauczanie na odległość będzie kontynuowane w dotychczasowej formie

Informuję uczniów, że kursy przedmiotów zawodowych które rozpoczęły się 20.04.2020 w formie nauczania zdalnego będą kontynuowane, a nowe kursy będą w najbliższym czasie uruchamiane. Uczniowie objęci nauczaniem na tych kursach będą informowani przez wychowawców oraz przez ośrodki kursowe. Nauczanie zdalne na kursach jak i w szkole jest obowiązkowe a oceny uzyskane podczas tego nauczania będą podstawą do klasyfikacji i promocji. Brak udziału w zajęciach będzie podstawą do nieklasyfikowania.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących


W związku z przedłużającą się epidemią koronawirusa, a tym samym przedłużającym się zamknięciem szkół, przedłużone zostaje nauczanie zdalne, które trwa od 16 marca, a od 25 marca jako nauczanie obowiązkowe z koniecznością oceniania uczniów.

W związku z powyższym zobowiązuje nauczycieli do dalszego kontynuowania nauczania zdalnego zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu do chwili decyzji o powrocie uczniów do szkoły oraz do niezwłocznego opracowania i przekazania uczniom przedmiotowych zasad oceniania z nauczania zdalnego jak również do bieżącego oceniania uczniów i dokumentowania tych ocen.

Uzyskane przez uczniów cząstkowe oceny będą podstawą do wystawienia rocznych ocen co będzie równoznaczne z promowaniem do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

Siemiatycze 15.04.2020r

Dyrektor szkoły

Zdzisław Chodakowski

Drodzy Uczniowie, Rodzice

Pragnę przypomnieć iż od 25 marca rozpoczęliśmy formalnie naukę zdalną wraz z ocenianiem uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Tym samym przypominam iż każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach zobowiązany jest do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym do chwili podjęcia decyzji o powrocie do szkoły poprzez:

– aktywność specjalnie przygotowanych przez nauczycieli grupach edukacyjnych

– systematyczną pracę w wykonywaniu przekazywanych zadań.

Nauczyciele prześlą uczniom przedmiotowe zasady oceniania z nauczania zdalnego. Uzyskane przez uczniów cząstkowe oceny będą podstawą do wystawienia rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów co będzie równoznaczne z promowaniem do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

W związku z powyższym zobowiązuje uczniów do rzetelnego włączenia się w tryb nauczania zdalnego i wykonywania poleceń nauczycieli.

Siemiatycze, 15.04.2020r

Dyrektor szkoły

Zdzisław Chodakowski

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP w dniu 9.04.2020 r. zarządzeń i zaleceń informuję, że:

1. Zajęcia dydaktyczne w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawców będą zawieszone do dnia 26.04.2020 r.

2. Od środy 15.04.2020 r. prowadzić będziemy nauczanie zdalne

– metody i środki pozostają bez zmian.

Zobowiązuję wszystkich uczniów do czynnego udziału w tych zajęciach i przesyłania wykonanych prac do oceny. Zobowiązuję nauczycieli do przesłania na ustalony adres ocen uzyskanych przez uczniów do dnia 26.04.20 w celu archiwizacji.

3. Informuję uczniów klasy I A i I B, że zdalne kursy przedmiotów zawodowych rozpoczną się 20.04.2020 do 15.05,2020 i będą prowadzone dla zawodów:

  • elektryk przez Ośrodek w Wyszkowie,
  • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych przez Ośrodek w Brodnicy.

Proszę uczniów uczących się w tych zawodach o kontakt z wychowawcami / po świętach/ w celu ustalenia formy pracy.

4.Przypominam wszystkim uczniom o zakazie wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej