Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Uczniowie.

W związku z kolejnymi ograniczeniami sanitarnymi, przedstawiam niżej skrócony kalendarz organizacji nauczania w miesiącach grudzień i styczeń:

 1. Nauczanie zdalne: 20-22. grudnia 2021 r. oraz w dniach: 03-05. stycznia 2022 r.

  Nauczanie zdalne będzie przebiegało z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
  Przypominam, że wszystkim uczniom oraz nauczycielom Szkoły zostały założone konta na platformie Office365.

  Uczniowie, którzy zagubili bądź nie pamiętają loginu / hasła mają obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie w dniu 13. grudnia do godziny 8:45. Uczniom tym, do godziny 9:35, zostaną wygenerowane i doręczone nowe hasła.

  13 – 14.grudnia (na wybranych zajęciach lekcyjnych) przypomnimy uczniom jak należy korzystać z aplikacji Teams w trakcie zdalnego nauczania.

 2. Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie – od 23.12. 2021 do 02.01.2022 r.

 3. Nauczanie zdalne (ciąg dalszy) – 03-05.stycznia 2022 r.

 4. Informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów lub nieklasyfikowaniu oraz ocenie zachowania, w tym „grożących” ocenach niedostatecznych, zostanie przekazana przez właściwych nauczycieli i wychowawców w dniu 20. grudnia (do godziny 19:00) w aplikacji Teams.

  Przypominam w tym miejscu, że z braku podstaw do ustalenia oceny śródrocznej z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach wynoszącej ponad 50%, uczeń będzie „nieklasyfikowany”.

 5. W dniu 13. stycznia 2022 r. (na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej), podobna informacja jak w pkt.4, ale dotycząca ocen „przewidywanych„, zostanie przekazana ponownie, również za pomocą aplikacji Teams.

 6. W dniach 17-18. stycznia 2022 r. będzie możliwość (za zgodą i na warunkach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu) „podwyższenia” oceny.

 7. W dniu 20. stycznia 2022 r., plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej.

  Dyrektor