Powrót do nauki stacjonarnej

Ogłaszamy 21 lutego jako definitywny koniec nauki zdalnej. Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli utrzymać tryb nauki stacjonarnej, aby dzieci mogły spokojnie się uczyć – podkreślił Minister Edukacji i Nauki podczas konferencji. – Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Zdalne nauczanie

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Ferie zimowe zimowe dobiegają końca i z dniem 07. lutego wracamy do „szkół” w formie zdalnego nauczania.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w tygodniowym planie lekcji, które wchodzą w życie z dniem 07. lutego 2022 r.

Nauczanie zdalne przebiegać będzie, jak dotychczas, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Nauczyciele będą planować lekcje (tematy lekcji) w kalendarzu aplikacji Teams, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uczniowie, którzy nie pamiętają loginu i hasła, zwracają się do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy z prośbą o przypomnienie.

Przypominam, że w grudniu 2021 r. każdy uczeń otrzymał na swoją skrzynkę pocztową w Outlook365 skrypt (instrukcję) obsługi karty Zadania. Proszę o odświeżenie zawartej w skrypcie „instrukcji obsługi”. Link do skryptu.

Ps. Nauczycieli proszę o odebranie informacji przesłanej dzisiaj przeze mnie na Państwa skrzynki pocztowe w Outlook365.

Dyrektor, Alfred Bajena

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r
 1. W dniach 10-12. stycznia 2022 r. uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli o ocenach przewidywanych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania za I semestr.

 2. W dniach 17-19. stycznia 2022 r. będzie możliwość (za zgodą i na warunkach ustalonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych) uzyskania oceny wyższej od przewidywanej.

 3. W dniu 20. stycznia 2022 r. odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej.

 4. Ferie zimowe: 24. stycznia – 06. lutego 2022 r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Jest to jedne z najstarszych świąt w chrześcijaństwie.

Dzień Trzech Króli jest świętem Objawienia Boga światu. Był on obchodzony już w III wieku na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie, Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Objawienia Pańskiego – 6 stycznia.

Zdalne nauczanie – c.d.

 1. Przypominam, że w dniach 20, 21, 22. grudnia 2021 r. oraz w dniach 03, 04, 05.stycznia 2022 r. nauka odbywa się w formie zdalnego nauczania.

 2. Zdalne nauczanie przebiegać będzie w oparciu o aplikację MS Teams. Nie będzie można wykorzystywać innej platformy poza Office365.

 3. Obecność na lekcjach zdalnych jest obowiązkowa i będzie miała wpływ na ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

 4. Lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem i będą trwały 30-45 minut. Decyduje nauczyciel.

 5. Wszyscy uczniowie proszeni są o zalogowanie się na swoje konto pocztowe w Office365 (Outlook) i zapoznanie się z przesłaną tam informacją. W załączniku znajduje się Przewodnik ułatwiający korzystanie z aplikacji Teams, głównie pod kątem wykorzystania narzędzia Zadania. Proszę o zapoznanie się z jego zawartością.

Dyrektor

Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Uczniowie.

W związku z kolejnymi ograniczeniami sanitarnymi, przedstawiam niżej skrócony kalendarz organizacji nauczania w miesiącach grudzień i styczeń:

 1. Nauczanie zdalne: 20-22. grudnia 2021 r. oraz w dniach: 03-05. stycznia 2022 r.

  Nauczanie zdalne będzie przebiegało z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
  Przypominam, że wszystkim uczniom oraz nauczycielom Szkoły zostały założone konta na platformie Office365.

  Uczniowie, którzy zagubili bądź nie pamiętają loginu / hasła mają obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie w dniu 13. grudnia do godziny 8:45. Uczniom tym, do godziny 9:35, zostaną wygenerowane i doręczone nowe hasła.

  13 – 14.grudnia (na wybranych zajęciach lekcyjnych) przypomnimy uczniom jak należy korzystać z aplikacji Teams w trakcie zdalnego nauczania.

 2. Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie – od 23.12. 2021 do 02.01.2022 r.

 3. Nauczanie zdalne (ciąg dalszy) – 03-05.stycznia 2022 r.

 4. Informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów lub nieklasyfikowaniu oraz ocenie zachowania, w tym „grożących” ocenach niedostatecznych, zostanie przekazana przez właściwych nauczycieli i wychowawców w dniu 20. grudnia (do godziny 19:00) w aplikacji Teams.

  Przypominam w tym miejscu, że z braku podstaw do ustalenia oceny śródrocznej z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach wynoszącej ponad 50%, uczeń będzie „nieklasyfikowany”.

 5. W dniu 13. stycznia 2022 r. (na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej), podobna informacja jak w pkt.4, ale dotycząca ocen „przewidywanych„, zostanie przekazana ponownie, również za pomocą aplikacji Teams.

 6. W dniach 17-18. stycznia 2022 r. będzie możliwość (za zgodą i na warunkach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu) „podwyższenia” oceny.

 7. W dniu 20. stycznia 2022 r., plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej.

  Dyrektor


Wojsko Polskie

24. listopada 2021 r. uczniowie klasy I naszej Szkoły pod opieką p. Rafała Karolczuka, nauczyciela wychowania fizycznego, uczestniczyli w pokazie sprzętu wojskowego w Siemiatyczach.

W ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej pod kryptonimem TUMAK -21 Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej wspólnie ze  Starostą Siemiatyckim Markiem Boblem zaprosili społeczność powiatu siemiatyckiego na pokaz sprzętu jednostki wojskowej jak również pokaz wyposażenia indywidualnego żołnierza 20 Brygady, które odbyły się dziś przed siemiatyckim starostwem.

Żołnierze zaprezentowali mieszkańcom swój najnowszy sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Wszyscy chętni mieli możliwość dotknięcia pojazdów wojskowych, które dotychczas oglądają zazwyczaj na ekranach telewizorów.” Czytaj dalej..

Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę!

Uczniowie naszej Szkoły pod kierunkiem p. Rafała Karolczuka, nauczyciela wychowania fizycznego, złożyli hołd bohaterom, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.

Jed­na jest Pol­ska, jak Bóg je­den w nie­bie,
Wszyst­kie me siły jej skła­dam w ofie­rze
Na całe ży­cie, któ­re wzią­łem z Cie­bie,
Cały do Cie­bie, Oj­czy­zno, na­le­żę.

Twych wiel­kich mę­żów przy­kład do­sko­na­ły,
Twych bo­ha­te­rów wiel­bię świę­te ko­ści,
Wie­rzę w Twą przy­szłość peł­ną wiel­kiej chwa­ły,
Po­tę­gi, do­bra i spra­wie­dli­wo­ści.

Wiem, że nie ucisk i chci­we pod­bo­je,
Lecz wol­ność lu­dów szła pod Two­im zna­kiem,
że nie ma dzie­jów pięk­niej­szych niż Two­je
I więk­szej chlu­by niź­li być Po­la­kiem.

Je­stem jak żoł­nierz na wszyst­ko go­to­wy
I jak w Oj­czyź­nie, tak i w ob­cym kra­ju
Czu­wam i strze­gę skar­bu pol­skiej mowy,
Pol­skie­go du­cha, pol­skie­go zwy­cza­ju.

Z na­ro­dem pol­skim na za­wsze zwią­za­ny
O każ­dej chwi­li to samo z nim czu­ję,
Do wspól­nej wiel­kiej przy­szło­ści we­zwa­ny
Wszyst­kim Po­la­kom bra­ter­stwo ślu­bu­ję.
.
Jan Lechoń „Hymn Polaków na obczyźnie”

11 listopada – Dzień Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Obchodzone w II RP, formalnie świętem państwowym ustanowione w 1937, od 1939 nieobchodzone, przywrócone w roku 1989. 

Dzień Wszystkich Świętych – jako Święto Narodowe w Polsce.

W Polsce 1. i 2. listopada to święta bardzo uroczyste. Ludzie odwiedzają groby zmarłych krewnych wraz z całymi rodzinami. Polska tradycja wymaga zapalenia świeczki na grobach bliskich jak i dalekich krewnych. Zgodnie ze zwyczajem odwiedzane są również groby, które zostały zapomniane. Dodatkowo nabożeństwa odbywają się na cmentarzach. Poza aspektem religijnym 1. i 2. listopada to także dni Pamięci Narodowej dla Polaków. Z tego powodu praktycznie na każdym odkrytym grobie żołnierza zapala się świece: na grobach powstańczych, na grobach polnych i leśnych, gdzie pochowani są bezimienni żołnierze. W miejscach egzekucji i w miejscach upamiętniających zabitych żołnierzy i cywilów we wszystkich wojnach. Świece zapala się również w kwaterach żołnierzy cmentarnych oraz na grobach osób szczególnych zasług dla Polski i jej kultury.https://www.polskatradycja.pl/