OGŁOSZENIA DYREKTORA

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r o godz.9.00 na placu szkolnym.

2. Kursy przedmiotów zawodowych dla klasy II /zaległe z klasy I/ odbędą się; od 7 września dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i stolarz a od 14 września dla zawodu – fryzjer. Odbiór skierowań 1 i 2 września. Kursy bieżące dla klasy II zaplanowane są na październik. Grafik kursów będzie wywieszony 1 września 20 r.

3. Wykaz podręczników jest wywieszony w gablocie przy wejściu do szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce „wykaz podręczników” Podręczniki są obowiązkowe.

4.Plan lekcji będzie podany 1 września.

5. Na terenie szkoły obowiązuje ” Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii” Wszyscy uczniowie muszą przestrzegać zaleceń sanitarnych – zachować dystans społeczny, często myć i dezynfekować ręce i zasłaniać usta i nos.

REKRUTACJA 2020/21

TRWA REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KTÓRZY CHCĄ SIĘ UCZYĆ ZAWODU DO ODWIEDZENIA SZKOŁY. U NAS DOSTANIECIE INFORMACJE O ZAWODACH, POTRZEBNE ADRESY PRACODAWCÓW ORAZ POTRZEBNE DRUKI DOKUMENTÓW DO WYPEŁNIENIA .A NIEZDECYDOWANYM POMOŻEMY WYBRAĆ ZAWÓD I PRACODAWCĘ.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BĘDZIEMY PROWADZIĆ KSZTAŁCENIE UCZNIÓW W KLASACH WIELOZAWODOWYCH . NAUKA W SZKOLE BĘDZIE PROWADZONA PRZEZ 3 DNI W TYGODNIU A 2 DNI BĘDĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U WYBRANEGO PRACODAWCY. NA 4 TYGODNIE KAŻDY UCZEŃ WYJEDZIE DO OŚRODKA KURSOWEGO W CELU NAUKI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZA DOBRĄ NAUKĘ UCZNIOM PRZYZNAWANE SA STYPENDIA ORAZ NAGRODY W POSTACI SKIEROWANIA NA BEZPŁATNE KURSY PRAWA JAZDY . NASI UCZNIOWIE WYJEŻDŻAJĄ RÓWNIEŻ NA PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE, A ZA PRACĘ OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE.

ABY ZOSTAĆ UCZNIEM SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ PODPISAĆ UMOWĘ Z PRACODAWCĄ NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU ZAPRASZAMY – KONTAKT OSOBISTY W SZKOLE PN -PT GODZ. 8.00 -15.00, TELEFONICZNY – TEL. 85 655 33 17 E-MAIL zsz_siemiatycze@wp.pl.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 CZERWCA 2020 R . / PIĄTEK/ O GODZINIE 9.00 NA PLACU SZKOLNYM.

UCZNIOWIE KLASY III W TYM DNIU SKŁADAJĄ WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH / MASECZKA, DEZYNFEKCJA RAK

KOMUNIKAT

Informuję, że uczniowie do nauczania stacjonarnego w szkole w tym roku szkolnym nie wrócą. Do końca roku, czyli do 26 czerwca prowadzone będzie nauczanie zdalne.
Informuję, że uczniowie klasy III od 1 czerwca wracają na zajęcia praktyczne prowadzone przez pracodawców. Przypominam wszystkim zainteresowanym uczniom o możliwości udziału w konsultacjach prowadzonych w budynku szkoły. Harmonogram dyżurów nauczycieli w poniedziałek 8 czerwca może ulec zmianie – proszę o wcześniejszy kontakt z nauczycielami lub sekretariatem szkoły. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część pisemna odbędzie się 23.06.2020 według zaplanowanego harmonogramu. Termin egzaminu praktycznego zostanie podany zainteresowanym uczniom. Informacja o zakończeniu roku szkolnego będzie podana na stronie szkoły ok.23.06.2020r

KONSULTACJE

OD 1 CZERWCA 2020 R./PONIEDZIAŁEK/ W BUDYNKU SZKOŁY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ KONSULTACJE DLA UCZNIÓW ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

1.W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY – KONSULTACJE GRUPOWE WEDŁUG HARMONOGRAMU ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ. /W GRUPIE MOŻE BYĆ DO 12 OSÓB/. NA OKREŚLONY DZIEŃ I GODZINĘ MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ W SZKOLE LUB TELEFONICZNIE.

2.KONSULTACJE INDYWIDUALNE – UCZEŃ UMAWIA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NAUCZYCIELEM /TELEFONICZNIE LUB E-MAILOWO/ NA OKREŚLONY DZIEŃ I GODZINĘ.

3.W KONSULTACJACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY MAJĄ PROPONOWANE OCENY NDST, NIEKLASYFIKOWANIE ORAZ CI, KTÓRZY NIE ROZUMIEJĄ OMAWIANYCH TEMATÓW LUB CHCĄ POPRAWIĆ OCENĘ PROPONOWANĄ PRZEZ NAUCZYCIELA,

4.UCZNIOWIE PRZYCHODZĄCY NA KONSULTACJE DEKLARUJĄ NA PIŚMIE UCZESTNICTWO W DANYCH ZAJĘCIACH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW,

5 NA KONSULTACJE PRZYCHODZĄ UCZNIOWIE ZDROWI. JEŚLI UMÓWIŁEŚ SIĘ NA KONSULTACJE, A NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ ZGŁOŚ TEN FAKT WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE DO NAUCZYCIELA LUB DO SZKOŁY. PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKUJ RĘCE I STOSUJ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH ZALECEŃ

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH:

PONIEDZIAŁEK

GODZ,9.00 – B.LASKOWSKI -historia , geografia oraz E.JABCZYK -podstawy przeds.

GODZ. 10.00 – W.KOSIERADZKA – j.angielski D.BORKOWSKA-SIWIAK -chemia,fizyka

GODZ. 08.00 – W. WOLSZCZUK – biologia i informatyka

ŚRODA;

GODZ, 9.00 – J. WOŁKOWICZ – j. polski M.Rębisz – edb i wf

GODZ. 10.00 – I. SZAWKAŁO – matematyka W. KOSIERADZKA – j. angielski.

PANI MARTA RYCIUK – KONSULTACJE DLA UCZNIÓW -FRYZJERÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU / DO WYBORU/ W GODZ. 8.00 -14.00

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMUJEMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, ŻE DECYZJĄ MEN Z DNIA 24.04.2020 R. -przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty zostaje przedłużona do 24 maja 2020r. W naszej szkole nauczanie na odległość będzie kontynuowane w dotychczasowej formie

Informuję uczniów, że kursy przedmiotów zawodowych które rozpoczęły się 20.04.2020 w formie nauczania zdalnego będą kontynuowane, a nowe kursy będą w najbliższym czasie uruchamiane. Uczniowie objęci nauczaniem na tych kursach będą informowani przez wychowawców oraz przez ośrodki kursowe. Nauczanie zdalne na kursach jak i w szkole jest obowiązkowe a oceny uzyskane podczas tego nauczania będą podstawą do klasyfikacji i promocji. Brak udziału w zajęciach będzie podstawą do nieklasyfikowania.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP w dniu 9.04.2020 r. zarządzeń i zaleceń informuję, że:

1. Zajęcia dydaktyczne w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawców będą zawieszone do dnia 26.04.2020 r.

2. Od środy 15.04.2020 r. prowadzić będziemy nauczanie zdalne

– metody i środki pozostają bez zmian.

Zobowiązuję wszystkich uczniów do czynnego udziału w tych zajęciach i przesyłania wykonanych prac do oceny. Zobowiązuję nauczycieli do przesłania na ustalony adres ocen uzyskanych przez uczniów do dnia 26.04.20 w celu archiwizacji.

3. Informuję uczniów klasy I A i I B, że zdalne kursy przedmiotów zawodowych rozpoczną się 20.04.2020 do 15.05,2020 i będą prowadzone dla zawodów:

  • elektryk przez Ośrodek w Wyszkowie,
  • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych przez Ośrodek w Brodnicy.

Proszę uczniów uczących się w tych zawodach o kontakt z wychowawcami / po świętach/ w celu ustalenia formy pracy.

4.Przypominam wszystkim uczniom o zakazie wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej

NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ

Od 25 marca 2020 r. będziemy prowadzić kształcenie na odległość. Formy i metody pracy, sposób monitorowania postępów uczniów – ocenianie oraz formy, terminy i sposób konsultacji z nauczycielami będą podane uczniom wraz z przekazywanymi materiałami /np. przez stronę szkoły – zakładka nauka zdalna, przez facebooka. Nauka na odległość może być prowadzona przez cały tydzień. Uczniowie zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.. nie uczęszczają na zajęcia praktyczne. Zobowiązuję wszystkich uczniów do uczestnictwa w tej formie obowiązkowego kształcenia , wypełnianie poleceń i prac zadawanych przez nauczycieli oraz odsyłanie prac podlegających ocenie. Informację dotyczącą organizacji kształcenia przedmiotów zawodowych podamy po uzgodnieniu z ośrodkami prowadzącymi takie kursy / istnieje możliwość i prawdopodobieństwo również pracy na odległość/ Proszę,bądźcie w stałym kontakcie ze swoimi wychowawcami. Pamiętajcie, ZOSTAJEMY W DOMU i aktywnie wypełniamy swój dzień.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

TEMATY I ĆWICZENIA DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA FACEBOOKU ORAZ STRONIE SZKOŁY. PROSIMY O OBOWIĄZKOWE WYKONANIE POLECEŃ W ZESZYTACH PRZEDMIOTOWYCH, GDYŻ BĘDĄ ONE PODLEGAŁY OCENIE PO POWROCIE DO SZKOŁY.

INFORMUJEMY UCZNIÓW, IŻ NA STRONIE www.gov.pl/zdalnelekcje ZNAJDUJĄ SIĘ OPRACOWANIA WIELU TEMATÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA KLAS: IB, II i III ZACHĘCAMY DO SAMOKSZTAŁCENIA I POGŁĘBIANIA WIEDZY.